Privacy statement

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Elite Fund Management b.v. (hierna: ‘Elite’) en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden gebruikt. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Wij gebruiken bepaalde termen in dit privacy statement. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar een persoon te herleiden is. Verwerken van persoonsgegevens betekent niet alleen het registreren van gegevens, maar elke handeling met persoonsgegevens, waaronder ook het bijwerken, raadplegen, verspreiden of wissen van gegevens.

Persoonsgegevens Elite verwerkt persoonsgegevens als uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail en bankrekeningnummer. Elite verwerkt ook gegevens die op uw identiteitsbewijs staan. Als uw kinderen klant zijn, ook de namen en geboortedata van uw kinderen.

Van wie verwerken we persoonsgegevens? Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dit zijn onder meer participanten en hun vertegenwoordigers, personen die interesse tonen in onze producten en personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan ben u volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verplicht om uw medewerkers hierover te informeren.

Elite verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:a. Om een relatie met u te kunnen aangaan Als u wilt participeren in onze fondsen, hebben wij persoonsgegevens nodig om uw identiteit vast te stellen. Daarvoor maken we een kopie van uw identiteitsbewijs. De toezichthouder kan op deze manier zijn dat we u geïdentificeerd hebben.

b. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren Wij gebruiken uw naam en adresgegevens om contact met u te onderhouden. Ook hebben wij uw naam nodig om uw betalingen te kunnen doen. Wij kunnen uw naam dan ook aan anderen doorgeven. Bijvoorbeeld In het kader van het betalingsverkeer. Tevens hebben wij uw e-mail nodig om rapportages door te sturen.

c. Om uw en onze belangen te beschermen Om uw en onze belangen en die van de financiële sector te beschermen verwerken wij persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel kunnen wij de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector raadplegen en hier persoonsgegevens in vastleggen. Ook kunnen wij voor dit doel openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet.

d. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.

e. Voor promotie- en marketingdoeleinden Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt u dit per mail aangeven via info@alphafondsen.nl.

f. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren Als u voor uw werk contact heeft met Elite kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.

g. Om wettelijke verplichtingen na te komen Wij moeten op basis van bepaalde (internationale) wet- en regelgeving gegevens over u verzamelen. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) moeten wij bijvoorbeeld een (nader) onderzoek instellen als u een bepaald vermogen heeft of als er een ongebruikelijke transactie met uw rekening gedaan wordt. Ook moeten wij op basis van de WWFT vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar (UBO) van een bedrijf is waar wij een relatie mee hebben. Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om (geanalyseerde) gegevens over u aan een overheidsinstelling, een belastingautoriteit of aan een toezichthouder binnen of buiten Nederland door te geven. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. Daarnaast moeten wij op basis van onze zorgplicht persoonsgegevens verwerken als daar aanleiding toe is.

h. Voor archiefdoeleinden Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de gegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Hoe gaat Elite met uw persoonsgegevens om? Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Elite kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en de Bankierseed afgelegd. We gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons toevertrouwt.

Recht van inzage en recht op correctie Wij kunnen u een overzicht sturen met de gegevens die wij van u hebben. Stuur uw verzoek naar het onderstaand adres, voorzien van uw handtekening en een kopie van uw identiteitsbewijs (indien gewenst kunt u uw pasfoto en bsn onleesbaar maken):

Elite Fund Management B.V.
T.a.v. de Compliance Officer
Wilhelminakade 1
43ste verdieping 3072 AP Rotterdam

Wilt u uw gegevens wijzigen? U kunt een adreswijziging of wijziging van uw rekeningnummer doorgeven met het mutatie en wijzigingsformulier. Voeg bij het formulier een handtekening en een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit formulier kunt u naar het bovenstaand adres sturen of mailen naar: info@alphafondsen.nl.

Vragen of klachten Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Elite kunt u een mail sturen naar info@alphafondsen.nl onder vermelding van ‘Privacy’.

Wijzigingen privacy statement Elite behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement voor het gebruik van Elite te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Disclaimer De inhoud van www.shortselectionfund.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Elite tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Elite expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies Elite is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Elite maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.